MINDRE PENGAR TILL OLÖNSAM TRAFIK
De närmaste åren får inte Rikstrafiken de pengar som behövs för att behålla dagens trafik.
Rikstrafiken handlar upp kollektivtrafik som inte är företagsekonomisk lönsam, men som staten ändå vill behålla av samhällsekonomiska skäl. Det gäller framför allt tågtrafik, men även buss, flyg och färjor.
– Budgetförslaget tvingar oss till ett rätt omfattande sparprogram. Det kommer att bli ganska kraftiga minskningar, säger Rikstrafikens generaldirektör, Staffan Widlert.
Han kan inte säga vilka linjer som drabbas eller om några blir helt utan pengar. Besparingarna blir aktuella först när nya avtal skrivs. Däremot säger han att det blir besparingar i alla de avtal som Rikstrafiken har.
mats.andersson@seko.se

MER PENGAR TILL VÄGVERKET
Anslaget till drift- och underhåll av vägar närmar sig den nivå som finns angivet i den nationella vägplanen. Väghållningen tillförs 1 miljard kronor jämfört med 2004.
– Höjningen är mycket angelägen, säger Vägverkets generaldirektör, Ingemar Skogö, som anser att ytterligare höjningar krävs för kommande år.
Några investeringar i nya vägar ryms inte inom budgeten – förutom de som lånefinansieras, bland annat en ny etapp av E6 genom Bohuslän.
mats.andersson@seko.se

BANVERKET ÄR NÖJT
– Budgetförslaget är positivt för Banverket, säger Hans Öhman, chef för Banverkets banförvaltning.
Under året antog regeringen nationella väg- och järnvägsplaner för åren 2004 till 2015 och enligt Hans Öhman håller sig regeringens budget till den planen.
Riksdagen har under 2004 godkänt att järnvägsprojekten Mälartunneln, Hallsberg-Mjölby samt Göteborg-Trollhättan lånefinansieras. Budgetpropositionen innehåller låneramar för dessa projekt.
mats.andersson@seko.se

MER PENGAR TILL KRIMINALVÅRDEN
Regeringen föreslår i årets budgetproposition att kriminalvården får resursförstärkningar på 430 miljoner kronor 2005, 680 miljoner kronor 2006 och 1030 miljoner kronor under 2007.
Pengarna ska framförallt användas till den pågående platsutbyggnaden, förbättra säkerheten på häkten och anstalter och fortsatt narkotikabekämpning.
– Platsproblemet är det största problemet inom kriminalvården och jag ser positivt på att regeringen satsar på att komma till rätta med det, säger ombudsman Roal Nilssen.
Rättsmedicinalverket som är huvudman för de rättspsykiatriska klinikerna får en anslagsökning på 10 miljoner kronor 2005, 10 miljoner kronor 2006 och 22 miljoner kronor för 2007.
birgitta.forssell@seko.se

NY KRAFTLEDNING
Svenska kraftnät ska bygga en ny 400 kilovolts kraftledning från Närke ner till Skåne. Det framgår av regeringens budgetproposition.
Avsikten är att öka överföringskapaciteten från Mellansverige till Skåne och vidare till kontinenten.
Bygget är kostnadsberäknat till en miljard kronor och byggstarten är beräknad till 2007.
Dessutom planerar Svenska kraftnät att investera ytterligare 220 miljoner kronor för att förbättra överföringskapaciteten mellan Sverige och Norge.
leif.andersson@seko.se

SJUKPENNINGEN ÅTER 80 PROCENT
Den 1 januari ska sjukpenningen åter bli 80 procent av den sjukpenningsgrundande inkomsten. Samtidigt ska arbetsgivarens sjuklöneperiod åter bli två veckor.
Men arbetsgivarna ska fortsätta ta större ansvar för sjukfrånvaron. Under hösten kommer regeringen att föreslå att arbetsgivarna tar över 15 procent av sjukpenningkostnaden för de anställda från årsskiftet. I utbyte sänks arbetsgivareavgiften.
När den sjukskrivne går in i rehabilitering eller börjar arbeta deltid upphör också arbetsgivarens del i finansieringen.
För 2005 beräknas kostnaderna för sjukpenningen (inkl. statlig ålderspensionsavgift) uppgå till cirka 36,5 miljarder kronor, för 2006 till cirka 36,1 miljarder kronor och för 2007 till cirka 37,9 miljarder kronor.
anita.fors@seko.se

FRIÅR I HELA LANDET
Försöket med friår kommer den 1 januari att utvidgas från de 12 försökskommunerna till hela landet.
Syftet är att ge arbetslösa en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom att ersätta de som är lediga för friår. Den som tar friår väljer själv hur länge man vill vara ledig; från tre månader upp till ett år.
Ersättningen är 85 procent av den a-kasseersättning man är berättigad till. Pengar avsätts till 12.000 helårsplatser. Arbetsförmedlingen ska prioritera långtidsarbetslösa, arbetshandikappade och vissa invandrargrupper när de letar vikarier.
anita.fors@seko.se

DIVERSE
• Järnvägsutredningen överlämnade i slutet av 2003 förslag på hur järnvägens person- och godstransporter kan utvecklas. Regeringen säger i budgetetproppen att förslagen ska behandlas i en proposition under 2005.
• 111.000 arbetslösa ska få kompetensutveckling.
• 50 miljoner kronor ska ge praktikplatser till för personer som inte har erfarenhet av svensk arbetsmarknad. under nästa år.
•Flyttningsbidragen höjs och förlängs från 1 januari 2005 för att öka rörligheten på arbetsmarknaden.
• Företagshälsovårdens roll ska stärkas. Hur berättar man först efter att den utredning som arbetar är färdig med sina förslag i december.
• En nationell arbetsmiljökonferens ska arrangeras i december.