– Det mest förvånande är att det i alla de åsikter som förts fram finns ett underliggande politiskt budskap som genomgående går ut på att marknaden och de privata företagen ska stärkas och att privatiseringar och avregleringar är av godo, säger Sekos ordförande Janne Rudén.
Seko har granskat artiklar och pressmeddelanden från de senaste två åren som rör de statliga myndigheter, verk och bolag som ligger närmast Sekos medlemmar. I 300 av dem framförs politiska eller ideologiska åsikter.
– Mönstret är tydligt. Liberaliseringsvågen som svept över landet de senaste åren har satt sina spår.
Exemplen är flera: Arbetslivsinstitutets generaldirektör Mikael Sjöberg som sagt att det borde lagstiftas om en bortre gräns för hur länge man ska få vara sjukskriven. Konjunkturinstitutets chef Ingemar Hansson som sagt att pensionsåldern borde höjas. Medlingsinstitutets förre generaldirektör Anders Lindström som sagt att det inte finns utrymme att höja lönerna för kvinnor och kvinnodominerade yrken. Konkurrensverkets chef som i ett remissvar varit kritisk till att införa en frivillig certifiering av företagshälsovårder.
– I grund och botten är det en demokratifråga. Makten håller på att flytta från de folkvalda till förvaltarna. Men det ligger inte i myndighetschefernas uppgift att göra politiska uttalanden. De ska sköta sin myndighet, sitt verk eller sitt bolag, säger Janne Rudén.
Seko anser att det är dags för en offentlig debatt om de statliga myndigheternas roll och ansvar.