När samverkansavtalet ingicks 1999 skulle det ersätta stora delar av medbestämmandelagen (MBL) och arbetsmiljölagen (AML). Tanken var att avtalet skulle leda till ökat medbestämmande för de anställda och att det skulle gagna även arbetsgivaren.
– Avtalet är bra, säger Roal Nilssen, Sekoombudsman för kriminalvården, problemet är att det inte har efterlevts.
Nilssen menar att arbetsgivaren inte alltid har haft det engagemang som krävs för att få en samverkan att fungera.
– -Arbetsgivaren har tagit beslut utan att vare sig förhandla eller informera, säger Nilssen. De fackliga företrädarna har inte heller fått den tid de behöver för att hinna förbereda sig till samverkansmötena.
Efter många försök till förbättring har Seko tröttnat och säger från och med 1 september upp samverkansavtalet.
I fortsättningen kommer frågor om information, förhandling och arbetsmiljö att regleras av MBL och AML.