– Det är ett bra avtal som ger klara regler för arbetstid och vilotid. Tidigare har det ofta reglerats från gång till gång ute på de olika energibolagen. Det här är ett klart regelverk om vad som gäller, säger Christer Carlsson som är ombudsman på Seko.
Huvudreglerna i det nya avtalet är:
• Alla ska ha rätt till elva timmars sammanhängande ledig tid per dygn. Man kan dock göra avvikelser för specifika tillfälliga arbeten som inte kunnat förutses och i samband med beredskap och jour.
• Den arbetstagare som under sådant arbete inte får elva timmars sammanhängande vila skall om övertidsarbetet uppgår till minst tre timmar ha minst åtta timmars sammanhängande vila direkt efter att arbetet avslutas.
Tiden beräknas efter när arbetet påbörjas och avslutas, dvs från det man åker hemifrån tills att man är tillbaka i hemmet.
Infaller viloperioden under ordinarie arbetstid ska det inte göras löneavdrag.
• Alla ska ha rätt till 36 timmars sammanhängande veckovila. Avvikelser får göras under samma villkor som för nattvila. Bryts veckovilan ska detta kompenseras med en dags ledighet utan löneavdrag, som normalt ska förläggas i samband med nästa veckovila.
• Beräkningsperioden för att räkna ut den genomsnittliga arbetstiden utökas från fyra månader till sex månader. De lokala parterna kan komma överens om en kortare period.
I samband med arbetstidsavtalet har man också kommit överens om att korta årsarbetstiden med nio timmar, retroaktivt från den 1 januari 2006. Denna arbetstidsförkortning ska kunna omsättas till en pensionspremie istället.
Det nya arbetstidsavtalet grundar sig på EU:s arbetstidsdirektiv.
Den 18 januari kommer Seko, Sif, Ledarna, Civilingenjörsförbundet och EFA att ha en gemensam konferens för fackliga företrädare och arbetsgivare inom avtalsområdet för att gå igenom avtalet.
På energiområdet pågår också förhandlingar om ett centralt arbetstidsavtal med Kommunala företagens samorganisation, KFS, om ett centralt arbetstidsavtal.