Kenny Reinhold
ordförande Seko sjöfolk:
– Kampen mot bekvämlighetssjöfarten. Vi måste arbeta internationellt för att få upp villkoren för allt sjöfolk. Det kommer att gynna oss själva i längden.
– Jag tror att sjöfarten tagit transportandelar från väg och järnväg. Den svenska flaggen är starkare trots att den är lite dyrare än konkurrenterna; svensk sjöfart betyder kompetens. Ett gemensamt nordiskt avtal håller på att formas och sjösättas. Samtidigt har EU börjat damma av gamla visioner på en gemensam EU-flagg för samtliga EU-staters fartyg, men att förverkliga det tar några år till.

Anna-Lisa Engström
vd Dag Engströms Rederi och ledamot i Redareföreningens styrelse:
– Att svensk flagg ges konkurrensvillkor i paritet med övriga EU-länder och att vi kan attrahera ungdomar till näringen för att matcha de stora pensionsavgångarna.
– Jag tror att miljötänkandet fått fullt genomslag, med avgasrening, lågsvavliga bränslen och minskad kemikalieanvändning. Jag tror att sjövägen är den naturliga vägen i alla avseenden. Dessutom när jag en from förhoppning att vi ska kunna revidera kollektivavtalsfloran ombord och bara ha ett enda medarbetaravtal som gäller samtliga ombord.

Lennart Nilsson
vd SAIR AB, Sjöfartens Analysinstitut:
– Kapacitetsfrågan. Vi har en högkonjunktur av historiskt format och det råder brist på tonnage, vilket beror på att godsvolymerna ökar, transportmönstret har förändrats och att det är kö i många hamnar.
– Energifrågan kommer att spela en stor roll i framtiden. Det beror både på miljökraven, som kan ge bränslebrist och höga priser i framtiden, och på att kol, gas och olja är en stor andel av det gods som fraktas till sjöss. De rederier som har en stark miljöprofil och som har klarat av att rekrytera personal kommer att stå starka på marknaden. Det talar för svensk sjöfart. Kompetensutveckling kommer att vara ett nyckelord.
anita.fors@seko.se

SVENSKA HANDELSFLOTTAN

2004/05
Den svenskkontrollerade handelsflottan består av 568 fartyg, varav 229 under svensk flagg. Resten är fördelat på 38 olika länders register.
Tanker: 206 fartyg, varav 70 under svensk flagg.
Roro: 101 fartyg, varav 63 under svensk flagg.
Passagerarfärjor: 61 fartyg, varav 36 under svensk flagg.
Kylfartyg: 58, enbart utländsk flagg.

1994/95
Den svenskkontrollerade handelsflottan bestod av 588 fartyg, varav 202 under svensk flagg. Resten fördelat på 29 olika länders register.
Källa: Sjöfartens analysinstitut

LÖNER

Fullbetald matros/motorman storsjö
2005: 16.116
1995: 11.343

Fullbetald intendenturpersonal färja
2005: 16.708
1995: 11.083

OBS! 1995 beskattades ombordanställda med sjömansskatt, 2005 skattar de enligt särskilda tariffer; närfart respektive fjärrfart.

MEDLEMSANTAL

2005: 8.394
1995: 10.144

TAP-ANSTÄLLDA

2004: 544 befattningar / månad
2003: 474
2002: 398
2001: 337
2000: 315
1999: 126 (endast april-december)

Siffrorna avser genomsnitt per månad under året.
Toppnotering: juni 2004 med 590 befattning
TAP-anställd personal är medlemmar i Seko under den tid de har arbete ombord, men är inte med i medlemsregistret eftersom det bygger på svenska personnummer.
Källa: Seko sjöfolk

Läs även: Seko 10 år från aprilnumret av Sekomagasinet”