I december 2007 konstaterade Riksrevisionen att det fanns brister i Försäkringskassans sätt att hantera arbetsskadeförsäkringen. Det handlade dels om att de interna rutinerna och systemen inte fungerade bra. Dels visade granskningen som gjorts att det finns risk för att enskilda inte behandlas på ett likvärdigt sätt eftersom arbetsskadebedömningarna skiljer sig åt mellan olika kontor inom Försäkringskassan. Allvarligt, menade Riksrevisionen, eftersom liknande brister kommit fram i tidigare granskningar av Försäkringskassan.
Som ett resultat av granskningen lämnade Riksrevisionen har en rad förslag till åtgärder, både till Försäkringskassan och regeringen.
Sedan dess har inte tillräckligt hänt. Nu vill Riksrevisionens styrelse att riksdagen begär att regeringen tar initiativ för att snarast åtgärda bristerna i hanteringen av arbetsskadeförsäkringen och har därför överlämnat en rapport till riksdagen.