NOU har inte klart för sig vilka statliga bolag som ska omfattas av tillsynen och kontrollerar inte heller bolagens upphandlingar. Det innebär att det är lätt att bryta mot reglerna utan att bli upptäckt. Och även om ett bolag skulle upptäckas och fällas i domstol finns inga effektiva sanktioner om de inte följer domstolens beslut.
NOU och de statliga bolagen är dessutom i många fall oense om när lagen, LOU, ska tillämpas. Det gäller till exempel Posten AB, som inte genomför offentliga upphandlingar trots att NOU anser att de borde göra det.
Riksrevisionen kritiserar också regeringen för att i flera år ha känt till att NOU och vissa statliga bolag tolkar reglerna olika.