Tonnageskatt tillämpas redan för sjöfarten i flera EU-länder, liksom i Norge. Det innebär att rederierna beskattas på en beräknad vinst som bygger på hur många och stora fartyg de har – tonnaget – istället för den faktiska vinsten. Tidigare har riksdagen sagt nej till en sådan lösning, men har nu ändrat inställning.