Det framgår av den proposition om samgåendet som regeringen presenterade i fredags.
I förslaget till samgående mellan Posten AB och Post Danmark får svenska staten 60 procent av aktierna i det gemensamma koncernbolaget. Därifrån ska 3 procent säljas ut till de anställda i Posten.
Men eftersom aktierna i det gemensamma bolaget föreslås få olika rösträtt, innebär affären att svenska staten får lika stor rösträtt som den danska staten tillsammans med det multinationella riskkapitalbolaget CVC. Sannolikt får huvudägarna 49,81 procent vardera av rösterna, med 0,38 procent av rösterna till medarbetaraktierna.
Nu vill regeringen att riksdagen redan nu ger dem rätt att i framtiden minska den svenska statens ägande ända ner till 34 procent av röstinflytandet utan att höra med riksdagen igen.
Det skulle innebära att en framtida börsintroduktion inte skulle behöva behandlas av riksdagen.
Sju av de nio instanser som fått förslaget på remiss är positiva till affären.
Seko har i sitt remissyttrande ställt sig positiva till samgåendet, men tagit avstånd från planerna att minska statens ägarandel i framtiden.
Nutek ifrågasätter om ett samgående verkligen kommer att stärka Postens förmåga att utföra den samhällsomfattande tjänsten. De anser också att ägarfördelningen är ofördelaktig för den svenska staten.
Konkurrensverket avstår från att yttra sig eftersom affären kommer att granskas av EU:s konkurrensmyndigheter.
Riksdagsdebatt och beslut om postsamgåendet blir det den 17 juni.