Statskontoret har fått regeringens uppdrag att granska Sis. Granskningen är en del av ett större åtgärdspaket som omfattar hela den sociala barn- och ungdomsvården, där Sis är en del. Men i regeringens uppdrag ingår också att granska hur Sis sköter vården av vuxna missbrukare.

Seko: Sis har stora problem

Seko har i flera år pekat på att Sis har stora problem med hot och våld, höga sjukskrivningstal och en verksamhet som snarare är att betrakta som förvaring än som behandling.

Sis: Kraftig ökning av våld mot personal på behandlingshem

Nyhet

Nyligen presenterade Seko en medlemsundersökning som visade att många klienter som är hos Sis för att bli av med sitt missbruk, fortsätter att missbruka under sin vistelse. Seko hävdar att många kommer ut från Sis i sämre skick än de var när de kom dit.

­–Det är därför glädjande att regeringen aviserar en bred översyn av Sis, ett krav som Seko drivit, säger Sekos ordförande Valle Karlsson.

Sis välkomnar granskning

Även Statens institutionsstyrelse välkomnar en granskning av den egna verksamheten.

–De senaste åren har varit utmanande för den sociala sektorn och det är bra att regeringen tar ett samlat grepp, säger Sis tillförordnade generaldirektören Jan-Eric Josefsson i ett pressmeddelande

Han fortsätter:

–Sis arbetar med väldigt komplicerade ärenden och effektiv samverkan är en förutsättning för att nå resultat.

Klart 2020

Statskontoret ska, enligt regeringens beslut i dag, analysera hur Sis fullgör sitt uppdrag, se över verksamhetens organisation, ledningens styrning och hur samverkan med andra aktörer fungerar. Syftet är att verksamhetens ska utvecklas. Granskningen ska redovisas 31 mars 2020.

Senast en större översyn gjordes var 2003 då Riksdagens revisorer publicerade rapporten ”Med tvång och god vilja”.