Hjärt-Lungräddning
Finns det någon bestämmelse som säger att det skall vara ett visst antal personer som skall inneha utbildning i hjärt-lungräddning (ABC) vid arbetsplatser med starkströmsanläggningar?
Efter att SJ delades upp i två bolag, så får vi varken utbildning eller fortbildning i detta inom GreenCargo.
Skyddsombud i Ånge

Den föreskrift som jag vill hänvisa dig till är AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd” där du troligen hittar svar – eller åtminstone vägledning – till din fråga. I föreskriften § 6 framgår;
”Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.”
Arbetsmiljöverket har i sina kommentarer till paragrafen vidare uttalat;
Vid bedömningen av hur många personer som behöver kunskaper i första hjälpen är det lämpligt att utgå från de lokala förutsättningarna bl.a. vad gäller förekommande risker, arbetsställets storlek, förekommande skiftlag, arbetsstyrkans utspridning, tillfälliga och rörliga arbetsplatser samt avståndet till sjukvårdsresurser. Ju längre tid det tar för ambulans att ta sig till platsen desto större är behovet av en god första hjälpenberedskap. Framför allt vid hinder i luftvägarna med andningsstopp, vid hjärtstillestånd
eller stora blödningar gäller det att komma igång med hjälpen omedelbart. Redan efter några minuter kan tillståndet bli kritiskt för den skadade och risken för bestående hjärnskador ökar snabbt. Man bör alltså planera så att kunnig person snabbt kan finnas på plats.
När det gäller utbildning vid just ditt företag så har, enligt uppgift från arbetsmiljöansvarig, frågan behandlats i central skyddskommitté och utbildning i ABC kommer att läggas in i utbildningspaket om fyra utbildningar per år som alla skall genomgå.”