Sekomagasinet presenterar här kortfattat en del av de 50-tal svar som kommit in till Näringsdepartementet.
Den samhällsomfattande postservice som omnämns i flera remissvar innebär idag att alla i hela landet ska kunna skicka och ta emot post, till rimliga och enhetliga priser och att posttjänsten ska ha god kvalitet.
Idag omfattas också portot för enskilda försändelser, det vill säga vanliga brev, av ett pristak som innebär att portot inte får höjas mer än konsumentprisindex, KPI.

POSTEN AB
Posten konstaterar att antalet A-brev, det vill säga brev som ska vara framme nästa dag, minskar snabbt. Under åren 2000 till 2004 minskade de med 20 procent. Under årets första månader fortsatte mängden A-breven att minska i än högre takt.
Posten konstaterar också att en minskning av det totala antalet brevförsändelse 1,5 procent innebär 165 miljoner kronor i minskade intäkter.
Därför vill Posten att den svenska staten ska kunna ändra servicenivån på postutdelningen när brevvolymerna sjunkit ännu mer. Idag styrs servicenivån av ett EU-direktiv. Posten skriver så här:
”Regeringen måste redan nu engagera sig för att EU i ett nytt eller reviderat postdirektiv beaktar de minskande brevvolymerna och ger största möjliga nationella frihet i fråga om servicenivåer som utdelning varje dag och övernattbefordran…”
Posten anser också att man måste räkna in alla former av meddelandetjänster som finns tillgängliga idag när man bedömer konkurrensen på postmarknaden, inte bara brev.
De vill också att staten klargör vad som ska ingå i ”den samhällsomfattande posttjänsten” och att man begränsar omfattningen.
Däremot håller Posten med om att upphandling av samhällsomfattande posttjänster kan vara en tänkbar modell.
De ser också positivt på utredarens förslag om att ta bort pristaket för brev, och vill att det sker så snabbt som möjligt.

CITYMAIL
Citymail håller inte med om att avskaffa pristaket. De menar att det skulle innebära risk för korssubvention; det vill säga att Posten skulle kunna ”ta in på gungorna det man förlorar på karusellen”.
Däremot menar Citymail att Posten själva borde kunna få bestämma om de vill dela ut post fem dagar i veckan eller inte. ”Citymail menar att femdagarsutdelning för närvarande är en grundläggande del av Postens affärsidé och produktutbud. Det skulle därför sannolikt inte ske någon större förändring av utdelningsförhållandena om staten tog bort sitt krav i denna del.”
Citymail håller med om att den samhällsomfattande tjänsten ska fortsätta ha samma omfattning av tjänster som idag. De menar också att det är självklart att andra postoperatörer ska kunna köpa Postens tjänster på samma villkor som andra kunder.
Företaget håller däremot inte med utredaren om att införa möjligheter att upphandla den samhällsomfattande posttjänsten.
Citymail menar att det är angeläget reglera eftersändning av post till adresser utanför de privata postoperatörernas utdelningsområden.

FRIA POSTOPERATÖRERS FÖRBUND, FPF
FPF menar att det är helt avgörande för postmarknadens utveckling att staten tar sitt ägaransvar och styr Posten – och inte tvärtom.
De menar också att pristaket måste vara kvar eftersom konkurrensen för enstaka försändelser, det vill säga vanliga brev, är i det närmaste obefintlig. ”Prishöjningar på riksportot kommer endast att medföra en större finansiell styrka för Posten att kunna erbjuda låga lokalpriser för att motverka en spirande konkurrens.”, skriver de och avfärdare utredarens slutsats att ett avskaffat pristak skulle göra det lättare för nya företag att etablera sig på postmarknaden.

POST- OCH TELESTYRELSEN, PTS
Även PTS sågar förslaget om att avskaffa pristaket. De pekar på samma argument som Citymail, risken för korssubventionering.
PTS håller med utredaren om att de politiska målen för postområdet bör utvidgas till att gälla hela postmarknaden och att riksdagen ska fatta besluten.
De håller också med utredaren om att PTS ska få möjlighet att återkalla tillstånd om postutdelning om den som har tillstånd inte har bedrivit postverksamhet de senaste sex månaderna.
PTS menar, precis som utredaren, att den samhällsomfattande posttjänsten ska ha samma omfattning som idag. De delar också uppfattningen att samhällsomfattande posttjänster ska kunna upphandlas.

NÄMNDEN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING, NOU
NOU konstaterar att vid upphandling av posttjänster är huvudregeln att det inte är tillåtet att förhandla, vilket utredaren föreslår.

SEKO
Seko säger bestämt nej till förslaget om att kunna upphandla den samhällsomfattande posttjänsten. Både för de anställdas skull och för hushållens. Seko befarar att lönsamheten är tveksam för glesbygden och att man därmed riskerar att öppna för utländska postföretag som vill slå sig in på en ny marknad. Men framför allt riskerar man att det leder till dumpning av löner och andra villkor.
Seko säger också nej till att ändra de postpolitiska målen. Liksom till att avskaffa pristaket.
Inte heller vill Seko se att PTS får en utökad roll för att främja konkurrensen, som utredaren föreslår. Seko menar dessutom att konkurrensen är hård redan idag, på grund av alla nya sätt att skicka meddelanden som sms, e-post med mera.
Framför allt vill inte Seko se att Sverige, som redan gått längst inom EU med avregleringen, går vidare på den vägen innan EU är klara med den utvärdering man ska göra.
anita.fors@seko.se

Läs alla remissvarenregeringens webbplats