Det konstaterar riksdagens utredningstjänst, som på trafikutskottets uppdrag följt upp tillämpningen av de nya reglerna.
De nya reglerna bygger på den internationella ISPS-koden, som kommit till på amerikanskt initiativ efter den 11 september 2001.
I de nya reglerna begränsas bland annat tillträdet till hamnområden. Trots att sjöfolks rätt att gå iland regleras i andra internationella konventioner, har de nya reglerna ibland begränsat sjöfolk i såväl svenska som utländska hamnar. I Sverige, menar utredarna, var det dock länge sedan några problem med att gå iland rapporterades. I hamnarna i USA är problem snarare regel än undantag.
Ännu har inga kontroller av personer och hytter genomförts med stöd av de nya reglerna, trots att det gått drygt ett och ett halvt år sedan de började gälla. Det beror på att Rikspolisstyrelsen ännu inte tagit fram de föreskrifter som krävs för att man ska kunna utse särskilda sjöfartsskyddskontrollanter.
Utredarna saknar också gemensamma strategier för de svenska hamnar, liksom vägledande instruktioner för övningar.
Hamnarna och rederinäringen säger sig sakna föreskrifter och riktlinjer på detaljnivå för vad som krävs för att uppfylla kraven i ISPS-koden. De är också osäkra på vart de ska vända sig om skyddsnivån höjs. Sjöfartsinspektionen är inte heller klara med den handbok man håller på att ta fram för inspektörernas arbete.
På ett område har det dock blivit bättre: arbetsmiljön i hamnarna har blivit säkrare när allmänheten utestängts från alla hamnområden.