De förödande effekterna av stormen Gudrun som drog fram över södra Sverige i januari visade på sårbarheten i den svenska eldistributionen. Över 600.000 hushåll och företag drabbades av elavbrott. Hälften av dem fick tillbaka strömmen inom ett dygn, men 70.000 kunder var utan el i mer än en vecka.
Den nya lagen ska tvinga elnätbolagen att förbättra driftssäkerheten och kräver att bolagen till år 2011 ska ha byggt om sina elnät så att inga oplanerade avbrott blir längre än 24 timmar.
Lagen ställer också krav på att luftledningarna i de regionala elnäten, som idag ägs och drivs av de stora kraftbolagen, ska vara trädsäkra. Det innebär breda kraftledningsgator, om man inte väljer att gräva ner ledningarna.
Nätföretagen måste också bli bättre på risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner.
För att sätta press på bolagen vill regeringen införa en lagstadgad ersättning till kunderna så snart ett elavbrott varar mer än 12 timmar. Därefter blir ersättningen högre ju längre avbrottet varar.
Ersättningen ska emellertid kunna jämkas i vissa fall, som till exempel om arbetsförhållandena på grund av väder och mörker är sådana att linjemontörer inte får skickas ut.
Lagförslaget bygger på Energimarknadsinspektionens rapport En leveranssäker elöverföring, som lämnades i slutet av april.