Inför omröstningen i utskottet i måndags kväll fanns två förslag: Ministerrådets och det förslag som EU-parlamentets föredragande Evelyne Gebhardt lagt fram. Gebhardts förslag innehöll elva ändringsförslag som hade till syfte att förstärka skrivningarna om nationell lagstiftning och praxis, som skulle jämställa kollektivavtalen med lagstadgade regler.
Utskottet fastnade för ministerrådets förslag utan ändringar.
Europafacket är kritiskt till utfallet av omröstningen i utskottet och ber EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet att hitta en lösning för att förbättra direktivet. Facket vill att det tydligt ska framgå att anställdas rättigheter inte hotas av marknaden.
Det råder dock ingen oenighet mellan EU:s olika instanser om de viktigaste frågorna för facken: ursprungslandsprincipen är borta, arbetsrätten är undantagen från direktivet och rätten att kräva en officiell representant för utländska företag finns med.