Reglerna om medfinansiering infördes den 1 januari år 2005. Sedan dess betalar alla arbetsgivare en avgift som motsvarar 15 procent av sjukpenningen för de anställda som är heltidssjukskrivna. I utbyte har arbetsgivaravgiften sänkts samtidigt som den period som arbetsgivaren betalar sjuklön för har kortats med en vecka. Tanken var att gynna de företag som arbetar aktivt med att sänka sjuktalen.
Regeringen menar att de nuvarande reglerna försvårar för personer med nedsatt arbetsförmåga att få jobb samtidigt som det blir dyrare för arbetsgivarna.
För arbetsgivare som sänkt sin sjukfrånvaro har emellertid kostnaderna för sjukfrånvaron sänkts genom medfinansieringen. Det gäller till exempel NCC, som sänkte kostnaderna med 1,1 miljoner under år 2005.
Förändringen ska finansieras genom att sjukförsäkringsavgiften i arbetsgivaravgiften höjs från 8,64 procent till 8,78 procent av lönesumman. På grund av medfinansieringens konstruktion innebär förslaget attt ingen avgift ska tas ut för sjukpenning efter den 31 oktober i år.
Forskare vid Umeå Universitet, Göteborgs Universitet och Institutet för arbetsmarknadspolitiska studier har ett uppdrag att utvärdera effekterna av medfinansiering. Deras rapport ska emellertid ligga klar först den 1 juli år 2007.