EU-direktivet kräver att arbetstagare får information och ges tillfälle att samråda innan beslut tas som rör sysselsättningen på företaget. I Sverige gäller en sådan informationsplikt och rättighet till ledighet bara för arbetsplatser med kollektivavtal.
Lena Svenaeus föreslår därför att medbestämmandelagen får två nya bestämmelser, som ska gälla i alla företag oavsett storlek:
1. Arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal ska fortlöpande informera berörda arbetstagarorganisationer om hur företaget utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt och om riktlinjerna för personalpolitiken.
2. Arbetstagarrepresentanter i företag som inte är bundna av kollektivavtal som ska ta emot informationen får inte vägras skälig ledighet.
Direktivet ska vara genomfört inom hela EU den 23 mars 2005.

Läs hela utredningen (Genomförande av direktivet om information och samråd, SOU 2004:85 (pdf 1,2 MB))
http://www.regeringen.se/sb/d/264/a/28264″