LO:s krav har en tydlig låglöneprofil genom att man satt ett lägsta krontal för löneökningarna. Det betyder att förbund med mer välavlönade medlemmar avstår i löneökning till sämre lottade.
– Vi har en enig styrelse bakom de här kraven, sa LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin när hon presenterade kraven.
Per avtalsområde vill LO alltså ha 650 kronor mer i månaden för de med lägsta lönerna, dock lägst 3,2 procent.
I kraven ingår också en individgaranti som garanterar att alla heltidsanställda får minst 350 kronor mer i månaden.
LO vill också att det införs en garanterad lägsta semesterlön för de förbund som kräver så.
LO vill också ha en ny omställningsförsäkring som stärker medlemmarnas skydd vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.
Vidare vill man ha åtgärder för att förbättra hälsoläget i arbetslivet.
Det vill man uppnå genom att alla anställda garanteras företagshälsovård med inriktning på förebyggande arbete.
Man vill också satsa på utbildning av skyddsombuden och att sjuka får bättre hjälp med rehabilitering.
När det gäller bemanning på jobbet så vill LO ha ett ökat inflytande från de anställdas sida så att stressen minskar.