– Regeringen skapar inlåsningseffekter på arbetsmarknaden. Det blir svårare att få ett fast jobb när fler och fler går på tillfälliga kontrakt, säger Sekos ordförande Janne Rudén.
Våren 2006 beslutade riksdagen att skärpa reglerna i Lagen om anställningsskydd, Las. Vid årsskiftet rev den nya regeringen upp beslutet om förändringarna, innan de ens hunnit träda i kraft. Nu kommer de tillbaka med egna förslag – Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, mm.” – som ska underlätta för arbetsgivarna att visstidsanställa personal.
Allmän visstidsanställning, som regeringen nu föreslår, innebär att en arbetsgivare kan visstidsanställa en person upp till 24 månader utan att motivera varför anställningen ska vara tidsbegränsad. Därutöver behåller man möjligheten att säsongsanställa personal.
Samtidigt tar man bort dagens regler som gör att den som fyllt 45 år får tillgodoräkna sig längre anställningstid.
För den anställde finns en förbättring: vikariatsanställningar ska begränsas. Efter två års vikariatsanställning under en femårsperiod hos samma arbetsgivare ska anställningen övergå till en fast anställning. Samma tidsbegränsning ska gälla för visstidsanställningar.
LO är kritiska mot att förslaget slår hårdast mot kvinnor. Genom att kvinnor är visstidsanställda oftare än män, så ökar skillnaden mellan kvinnors och mäns anställningstrygghet.
LO anser också att det är oacceptabelt att den yttersta gränsen för tidsbegränsad anställning blir 48 månader under en tid av fem år.
Ändringarna i Las föreslås träda i kraft den 1 juli 2007, med undantag för reglerna om vikariaten som föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.”