Störst inverkan har hot och våld på män. Men effekterna kan mildras genom stöd från arbetskamrater och chefer. Studien visar också att konflikter och kränkningar kollegor emellan har väl så stor betydelse för psykiska och psykosomatiska besvär som externt hot och våld.
Resultaten bygger på fördjupade analyser av Arbetsmiljöundersökningen, som genomförs vartannat år.