Enligt förslaget mister SJ det monopol som företaget nu har på i stort sett all långväga trafik. Om tågbolagen uppfyller de krav på säkerhet och ekonomi som Transportstyrelsen ställer är det fritt fram för dem att konkurrera.
Hur denna konkurrens ska se ut i praktiken är oklart. Sannolikt blir det Banverket som får fördela tåglägen till hugade spekulanter. Enligt vilka principer och hur, ska nu utredas vidare.
I dagsläget är det inte möjlighet att ha fler konkurrerande bolag på det mest lönsamma sträckorna. Det är helt enkelt fullt på spåren. Dessutom är den redan avreglerade godstrafiken alltmer ovillig att stå tillbaka till förmån för persontransporterna.
Utredningen nämner också utbyggd infrastruktur är en förutsättning för den konkurrens man argumenterar för.
Utredningen vill se ett gemensamt biljettsystem och den förordar en ”konkurrensneutral fordonsförsörjning” på kommersiella grunder. Det blir alltså inte något statligt bolag som hyr ut lok och vagnar och Rikstrafiken ska inte som nu förse den upphandlade trafiken med fordon.
Enligt utredningen är en avreglerad marknad för persontrafik tillgodose resenärernas önskemål om kvalitet och tillgänglighet.
Enligt Sekos förbundsordförande Janne Rudén kommer avregleringen istället att leda till kaos.
– Ett effektivt järnvägssystem förutsätter helhetssyn och samverkan, inte uppsplittring och fragmentisering. Vi har redan nu nog av eftersatt underhåll, försenade tåg och försämrad arbetsmiljö för personalen.
Klicka på länken för att läsa utredningen.
Järnvägsutredningen
Regeringen ska nu skriva ett förslag till riksdagen, med målet att de första konkurrerande bolagen ska vara i trafik 2011.