Sedan några år tillbaka har man inom Försvarsmakten logistik, Fmlog, bedrivit försök med olika driftformer av militärrestaurangerna.
I Skövde och Strängnäs har externa företag drivit verksamheten. I Kungsängen, Kristinehamn, Såtenäs och Göteborg har någon eller några i personalen fått fria händer att sköta verksamheten själva. Modellen har kallats ”MiniKron”.
Två utvärderingar av projektet har gjorts. Fmlog har gjort en medan Ekonomistyrningsverket, Esv, gjort en annan.
Utvärderingen från Fmlog visade att försöket med MiniKron-restauranger var bäst. Där sjönk kostnaden för maten med i snitt 17 procent samtidigt som servicenivån höjdes.
Från Esv:s sida ansåg man att det hittillsvarande underlaget var för knapphändigt för att kunna säga vilken driftform som är bäst.
Att man skulle prova nya former för att driva militärrestaurangerna var dock Fmlog och Esv eniga om.
Därför vill chefen för Fmlog nu gå vidare med ett principbeslut om att alla militärrestauranger ”skall prövas för annan driftsform”.
Ett beslutsunderlag ska vara klart senast sista augusti i år och därefter börjar upphandling och eventuell outsourcing.
Sammanlagt berörs drygt 700 personer i militärrestaurangerna runt om i landet.