Tonnageskatt introducerades i Finland 2002, men den upplevs inte som konkurrenskraftig av de finska redarna och bara ett enda mindre rederi utnyttjar idag möjligheten till tonnageskatt.
Reformen är en av totalt elva punkter i ett gemensamt åtgärdsprogram, vars syfte är att stärka konkurrenskraften för den finska sjöfarten, som parterna lämnat till den finska regeringen.