– Liberaliserings ivrarna har en grundtanke som i korthet innebär, att via liberalisering och ökad konkurrens driva fram effektivare verksamhet, som i slutändan skulle komma medborgarna till del genom lägre priser, bättre produkter och tjänster. Jag vill hävda, att på de flesta områden har denna tanke inte infriats, sa Sekos ordförande, Janne Rudén under dag två på Epsus kongress (europeiska organisationen för stats- och kommunalanställda).
Han talade i anslutning till en resolution om facklig solidaritet. Enligt den ska Europeiska fackförbund som strider för kollektivavtal eller mot social dumpning i fortsättningen kunna räkna med stöd från sina europeiska systerorganisationer.
Janne Rudén sa också att det statliga ansvarstagandet ersatts av marknadsstyrning, något som drabbat både anställda och konsumenter.
Ytterligare en resolution med inriktning på energibranschen antogs. Den
framhåller att energibranschen är och bör vara ett samhälleligt intresse och att de beslut som EU tagit om avreglering inte är huggna i sten, det vill säga är möjliga att ändra.
Enligt resolutionen ska Epsu också övervaka fortsatta privatiseringsplaner från EU-kommissionen och försök från samma håll att underminera arbetet med den sociala dimensionen.