Euromaints bärgningsgrupp hade fått i uppdrag att åtgärda en urspårning av ett tågsätt som kört på en spårspärr söder om verkstaden i Hagalund.

Fordonet lyftes upp med domkrafter för att man skulle komma åt spårspärren. När det var gjort och fordonet skulle sänkas ned klämde en av bärgarna vänster hand mellan hjulboggien och det pallningsvirke som användes vid arbetet.

Handen fick omfattande krosskador och mannen förlorade tre fingrar. Efter olyckan har handen opererats nio gånger och mannen tvingades till mer än åtta månaders sjukskrivning innan han kunde återgå till arbete.

Vid en inspektion efter olyckan kunde Arbetsmiljöverket konstatera att Euromaint varken gjort någon skriftlig riskbedömning av bärgningsuppdraget eller upprättat skriftliga instruktioner för säkert arbete beträffande bärgning av tåg. Verket ansåg att dessa brister haft ett direkt orsakssamband med olyckan och vände sig till åklagare med en begäran om åtalsprövning.

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål väckte i april talan om företagsbot vid Solna tingsrätt. Ansvarig/ansvariga för arbetsmiljön vid Euromaint hade av oaktsamhet åsidosatt bolagets skyldigheter enligt arbetsmiljölagen att förebygga olycksfall, och på grund av detta även orsakat bärgarens skada hävdade åklagaren.

Oaktsamheten har bestått i att den/de ansvariga inte fortlöpande undersökt riskerna i verksamheten med bärgningsarbete. Det saknades en riskbedömning, och därför hade det heller inte upprättats någon skriftlig instruktion för arbetet grundad på en sådan riskbedömning.

Euromaint Rail AB förnekade att brott begåtts i verksamheten, men Solna tingsrätt har nu kommit fram till samma slutsats som Arbetsmiljöverket och åklagaren.

”En stor del av den verksamhet som Euromaint Rail AB bedriver måste bedömas som farlig. Det gäller särskilt röjnings- och bärgningsarbete. Även om bolaget generellt sett bedrivit ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete kan detta inte sägas om just dessa arbeten. Bolaget har på ett sätt som inte varit förenligt med arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete förlitat sig på arbetstagarnas bedömningar vid varje uppdrag i stället för att systematiskt gå igenom de olika arbetsmoment som ingått i uppdragen och bedöma riskerna i dessa” konstaterar tingsrätten.

Med följd att Euromaint Rail AB döms att betala företagsbot på 400 000 kronor för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada.