– Man går från synen på att postmarknaden ska vara en reglerad samhällsservice med god nivå, till ett renodlat marknadstänkande. Det kan vi inte acceptera. Naturligtvis ska postutdelningen vara en samhällsreglerad tjänst, säger Jens Saverstam som är ombudsman på Seko.
Det är det fristående konsultföretaget Wik som haft EU-kommissionens uppdrag att utvärdera avregleringen av postmarknaden, inför nästa steg den 1 januari.
Konsultföretagets slutsats är att avregleringen ska fortsätta som planerat, för att vara fullständigt genomförd 2009. Men de har också fler, långtgående förslag till EU-kommissionen.
• Ingen stat ska kunna ålägga någon postoperatör skyldigheten att ha enhetstaxa för porto. Inte heller ska operatörerna kunna åläggas andra regler om prissättning, den ska vara helt fri.
– Går förslaget igenom kommer det att bli avsevärt dyrare att skicka brev till Boden och betydligt billigare skicka brev inom Stockholm och andra större städer, säger Jens Saverstam.
• Idag regleras den samhällsomfattande posttjänsten på EU-nivå med postutdelning fem dagar i veckan och 75 procent av breven ska vara framme nästa dag. Konsultföretaget vill inskränka reglerna till ett minimikrav på postutdelning en dag per vecka.
– Sedan är det upp till marknaden att lösa servicenivån.
• Konsultföretaget menar också att det är orimligt att ålägga en enskild operatör ansvar för den samhällsomfattande posttjänsten i lagstiftningen. Istället ska man komma överens om vem eller vilka som har ansvaret.
– Slutligen säger man att om det trots alla dessa åtgärder inte skulle uppstå konkurrens på marknaden ska man öppna den nationella operatörens nät för andra operatörer till ett fastställt pris. Här i Sverige handlar det om Posten AB.
Det har man redan gjort i Storbritannien.
– Ett antal av de stora postoperatörerna ute i Europa delar den uppfattningen konsultföretaget har. Målsättningen är klar. Det här är precis vad tyska Posten vill ha och de har stort inflytande i EU-kommissionen, säger Jens Saverstam.