–Smittorisken är för stor när vi sitter axel mot axel i bilarna. Det tyckte Arbetsmiljöverket också. Beslutet blev att det ska vara ett säte mellan varje person, säger Thomas Rosén, som är transportör i Stockholm.

Varje gång NTE överträder beslutet utgår ett vite på 500 000 kronor. Så vitt Thomas Rosén känner till har det inte hänt ännu.

Vi sitter axel mot axel och då blir smittrisken för stor. Det tyckte Arbetsmiljöverket också.

Thomas Rosén, skyddsombud NTE

Johan Mellbring, chef för NTE, menar att det finns en viss smittorisk vid alla tillfällen, men att Kriminalvårdens ställningstagande bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendation.

–Visar man inga symtom så är risken för smitta mycket liten. Vid transport av misstänkt eller bekräftad smittad klient finns särskilda instruktioner.

Johan Mellbring, chef för NTE

–Vår utgångspunkt är att om någon är symtomfri så smittar hen inte. Alltså kan man köra både tre och fyra intagna plus personal, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi utför ett samhällsviktigt uppdrag, säger Johan Mellbring.

De senaste dagarna har myndigheten sagt att man i enstaka fall kan smitta även utan symtom, vad säger du om det?

–Vår utgångspunkt kvarstår, så länge Folkhälsomyndigheten inte ändrar sina rekommendationer så gör inte vi det heller, säger Johan Mellbring.

Än så länge har Arbetsmiljöverket lämnat ett muntligt beslut om att skyddsstoppet kvarstår. När beslutet kommer i skriftlig form ska NTE ta ställning till om beslutet ska överklagas.

Visar man inga symptom så är smittorisken liten. Då kan man köra flera intagna.

Johan Mellbring, chef NTE

–Vi måste fundera över situationen i hela Kriminalvården eftersom det inte bara är transportörerna som berörs. Vi göra visitationer av klienterna utanför bilarna och vi kommer nära intagna på andra sätt på anstalter och häkten, säger Johan Mellbring.

Skyddsombudsstopp

Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har du som skyddsombud rätt att avbryta arbetet. Det kallas för skyddsombudsstopp och regleras i Arbetsmiljölagen, 6 kapitlet, § 7.
Håller arbetsgivaren med om att det är fara för liv och hälsa accepteras stoppet och arbetet startar inte förrän det är säkert. Håller arbetsgivaren inte med så kontaktas Arbetsmiljöverket som får avgöra om stoppet ska stå kvar eller inte.
Ofta blir det en inspektion, men det kan också avgöras per telefon.

Båda parter kan överklaga Arbetsmiljöverkets beslut.

NTE:s bilar har flera rader med tre säten på vardera och normalt sitter två intagna och en kriminalvårdare på varje rad. Det kan få plats fem personer i bilen. Nu blir det som mest två personer per rad. Och cirka 80 centimeters avstånd.

Antalet transporter har minskat något under coronasmittan, men det är fortfarande många intagna som körs mellan anstalter, till och från ungdomshem och liknande. Liksom enstaka personer inom Migrationsverket.

Om NTE ska köra konstaterat smittade eller misstänkt smittade finns det särskilda bilar, så kallade burbilar, där personalen har särskild skyddsutrustning.

–Det fungerar, säger Thomas Rosén.