– De uppskattningsvis 1 miljon utstationerade arbetstagarna i EU fyller en central funktion för att tillgodose arbetskraftbrister på de europeiska arbetsmarknaderna. Direktivet om utstationering av arbetstagare ska vara till nytta både för tjänsteleverantörer och för arbetstagare, men medlemsstaterna måsta förbättra samarbetet om vi på ett effektivt sätt ska kunna värna arbetstagarnas arbetsvillkor och undvika en tävling om lägsta löner i EU som helhet, säger kommissionär Vladimír Spidla.
EU-kommissionen upprepar sina rekommendationer från i somras: ett effektivare informationsutbyte, bättre tillgång till information och utbyte av god praxis. Samtidigt konstaterar kommissionen att en bristfällig efterlevnad av gällande lagstiftning undergräver dess effektivitet och äventyrar de utstationerade arbetstagarnas rättigheter.