Alla de 42 svenska flygplatser som helt eller delvis finansieras med statliga medel ska nu granskas. En granskning som kan sluta med att vissa flygplatser läggs ner, medan andra kan komma att rustas upp eller byta huvudman. I dag driver Luftfartsverket 17 flygplatser i egen regi, resten har kommunala eller privat ägare.
Genom att se över lönsamhet och resandeströmmar ska utredningen komma fram till vilka flygplatser som har riksintresse. Utbyggnad av motorvägar och järnvägar har till exempel påverkat flygtrafiken på vissa orter, som Norrköping och Karlstad där flygtrafiken har minskat.
Utredningen ska vara klar den sista december 2007.