På uppdrag av den tidigare regeringen har Brottförebyggande rådet (Brå) tagit fram en omfattande undersökning om hot och våld inom kriminalvården. Undersökningen har också prövat huruvida anställdas anhöriga påverkas av hoten. Likaså om hot och påtryckningar kan tänkas påverka personalen i beslutssituationer. Undersökningen gör också nordiska jämförelser.