Konsumenterna är förlorare på avregleringarna inom de sex sektorer som utreds av Regelutredningen och svarar för 17 procent av hushållens utgifter. Så här har priserna förändrats sedan monopolen avskaffades:

Sektor (Avregleringsår) Prisökning
(inkl skatt)
Prisökning
(utan skatt)
KPI
Järnväg (1988) +125 % +112 % +57 %
Taxi (1990) + 72 % +62 % +34 %
Inrikesflyg (1992) + 63 % +82 % +20 %
Post (1993) + 80 % +44 % +14 %
Tele (1993) – 13 % -13 % +14 %
El (1996) + 86 % +71 % +9 %

I diagrammen från SCB och Konjunkturinstitutet framgår att priserna före avregleringen följde konsumentprisindex, KPI. Efter avregleringen har de alla börjat stiga snabbare än index.
– Jag tror att kunderna uppskattar valfrihet inom taxi, men är tveksam när det gäller elmarknaden, säger Dan Andersson.
Flyget visar minskad produktivitet och ökade kostnader, medan telesektorn är utredarnas framgångsexempel:
– Med undantag för telekomsektor har avregleringen inte gett de produktvitetsvinster man kunde önska, säger Dan Andersson som fortsätter utreda effekterna för samhället och de anställda och lämnar sin slutrapport efter nyår.
Leif Holmqvist