Tidningen Byggindustrin skriver om Arbetsmiljöverkets synpunkter på flera delar av Struktons arbetsmiljöarbete. Bland annat saknas en uppdaterad fördelning av uppgifter som klart anger vem som har till uppgift att förebygga och åtgärda risker i arbetet.

Det var även otydligt vem som ansvarar för inrapportering av olycksfall och tillbud till Arbetsmiljöverket. Dessutom var rutiner för att utreda tillbud och olycksfall bristande. Verket fann även att det saknas rutiner för hantering av hot och våld, kvartsdamm och vibrations- och fallskador.

Strukton Rail har nu på sig till den 12 januari 2018 med att svara hur man ska åtgärda bristerna. Annars riskerar man ett föreläggande eller förbud.