Olyckan inträffade den 10 juli 2012 i Euromaints verkstad på rangerbangården i Malmö. En tätningslist till en taklucka på en av SJ:s vagnar skulle bytas ut.

Det saknades fästpunkter för fallskyddsselens lina vid det spår arbetsledningen valt att använda för arbetet, och den stege som användes var för kort och utan förankring.

När reparatören skulle gå ner från taket var han tvungen att glida ner från takkanten för att nå ner till stegen. Han kom då åt stegen som välte. Reparatören föll ner mot betonggolvet och ådrog sig i fallet frakturer i höften och höger hand.

Arbetsmiljöverket konstaterade efter olyckan att Euromaint på flera sätt brustit i sitt arbetsmiljöarbete.

* Företaget hade gjort en riskanalys över takarbete som föreskrev att fallskyddssele skulle användas vid arbete på tågvagnstak. Den regeln kunde dock inte följas då det saknades infästningspunkter för fallskyddsselens lina.

* Trots att företaget kände till att det saknades fästpunkter för linan genomfördes ingen dokumenterad undersökning och riskbedömning om vilka andra säkerhetsåtgärder som kunde ha genomförts för att erhålla motsvarande skydd mot fall då stegen som användes som tillträdesled inte var anpassad efter tågvagnen.

Bristerna var sådana att Arbetsmiljöverket vände sig till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål (Rema) i Malmö med en begäran om åtalsprövning.

”Enligt Arbetsmiljöverkets bedömning har företaget medvetet utsatt arbetstagaren för risker eftersom det aktuella arbetet tilläts utan fallskyddsutrustning”.

Remas prövning visade att skyddsansvarig vid Euromaint av oaktsamhet inte levt upp till sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen att förebygga olycksfall. Och därigenom av oaktsamhet orsakat reparatörens skada.

Euromaint AB har därför fått ett strafföreläggande med företagsbot på 300 000 kronor för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Euromaint har godkänt föreläggandet.