–Jag har inga problem i det här ärendet. En särskild utredning är gjord och en person är polisanmäld. Mer än så vill jag inte uttala mig innan polisutredningen är klar. Det är inget konstigt, säger kriminalvårdschef Radomir Sarkan.

Beslut om huruvida en anställd som misstänks för brott, som i det här fallet, ska vara i tjänst eller inte fattas i regel av Personal- och ansvarsnämnden, PAN. Lokal chef kan komma överens med den enskilde om andra lösningar.

Radomir Sarkan menar att det är en rättssäkerhetsfråga att alla ärenden behandlas lika.

I januari i år fick en vikarie på Saltvik inte fortsatt anställning efter att hen dömts i domstol för att ha sparkat en intagen.

Flera vittnen

–Det är inte en metod som vi ska använda. Det strider helt mot våra instruktioner, säger Radomir Sarkan.

I det fallet fanns flera vittnen till händelsen och det fanns även bilder från övervakningskamera.

Även i det nu aktuella fallet finns flera vittnen, kollegor till den anmälde. De uppger i den interna utredning som Kriminalvården gjort att kriminalvårdaren hotat den intagne ”i form av att han ska åka på stryk om han inte skärper sig”.

Den polisanmälde vårdaren ska också ha tagit ett grepp på den intagne och lagt ner honom. Det är ”otvistat” enligt utredningen. Utredarna skriver att kriminalvårdaren inte ”upplevde sig hotad, varför det kan ifrågasättas om handlandet varit motiverat. Att ta ett grepp på en klient och lägga ner honom på sängen är att betrakta som tvångsmedel och skall således vara motiverat utifrån uppkommen situation.” Det ska enligt utredningen finnas ett påtagligt behov av att ta till tvång för att det ska vara godtagbart.

Särskild internutredning

Radomir Sarkan säger att han har en skyldighet att utreda och anmäla de eventuella oegentligheter som förekommer i verksamheten. Utredningar kan göras lokalt eller också av huvudkontorets särskilda utredningar.

Intagna kan klaga till Kriminalvården, Justitieombudsmannen eller polisen, medan anställda i första hand ska anmäla till sin närmaste chef.

En anställd inom Kriminalvården som anmäls för hot eller övervåld mot intagna kan bli föremål för en särskild internutredning.

–Vid klara fall anmäls ärendet direkt till polisen, är anklagelserna mer diffusa görs en intern utredning som ibland leder till polisanmälan, säger Mikael Stålberg, Kriminalvårdens internutredningschef.

Han menar att det inte är särskilt vanligt att anställda anmäls till polisen. I år finns än så länge ett fall, 2019 anmäldes fyra personer, 2018 en och 2017 var det fem som polisanmäldes.

Kriminalvården får i regel ingen återkoppling från polisen om vad som händer i det enskilda ärendet.

Daniel Gustavsson är föredragande i personalansvarsnämnden. Han har inga uppgifter om hur många anställda som får lämna sitt arbete på grund av hot eller övervåld mot intagna.

Seko på Saltvik avstår från att kommentera händelsen på häktet.

Det här är en personalansvarsnämnd

De flesta myndigheter har en Personalansvarsnämnd, PAN. Det är ett arbetsgivarorgan som ska ta ställning till vad som ska hända med en anställd som har begått tjänstefel eller andra förseelser.
Det kan till exempel gälla misskötsel, avsteg från rutiner, kränkning och diskriminerande särbehandling, förseelse som rör arbetstider eller otillåten användning av myndighetens utrustning
PAN kan besluta om påföljder i form av skiljande från anställningen, varning, löneavdrag, åtalsanmälan och avstängning.