Vad är det som händer med den interna demokratin inom Seko?

Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En av många grundtankar är att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter.

Vad händer i vårt förbund när ledningen tar sig friheten att köra över oss?

Felipe Lazo

Det låter bra på papper, men vad händer i vårt förbund när ledningen tar sig friheten att köra över oss lokalt när det gäller förhandlingsrätt gentemot arbetsgivaren?

Gemensamt beslut att kämpa

På våra medlemsmöten har vi medlemmar på Seko Pendelklubben diskuterat och argumenterat kring olika scenarier om vår framtid, som hotas av beslutet om att ta bort tågvärdarna på pendeln.

Vi medlemmar i Seko Pendelklubben har insett att vi alla är lika hotade av arbetslöshet, oavsett om vi är tågvärdar eller stationsvärdar.

Vi kom fram till beslutet om att fortsätta kämpa även i motvind, för att behålla tågvärdar i sin nuvarande yrkesroll. ”Rätt eller fel” – det var vårt beslut och togs på ett demokratiskt sätt.

Varför inte lyssna på oss?

Varför hade inte Sekos förbundsstyrelse tid att komma ner och lyssna och diskutera med oss om våra problem med arbetsgivare? Och kanske förstå vår verklighet bättre och varför vi tog ”Rätt eller fel”-beslutet.

Sekos förbundsledning tog parti till arbetsgivarens fördel, utan kännedom om vår problematik.

Felipe Lazo

I stället beslutade sig Sekos förbundsledning för att ta parti till arbetsgivarens fördel, utan kännedom om vår problematik som vi lever varje dag.

Stadgarna gäller även styrelsen

Kommunikationen är en viktig del av den demokratiska processen. Vad menas i våra stadgar:

§ 14 Medlems rättigheter och skyldigheter. Mom. 1 ansats 2? ”Varje medlem ska beredas möjlighet att delta i förbundets demokratiska process”

Vilken demokratisk process menas och till vem?

Vi har också skyldigheter enligt § 14 Mom. 2:

”Varje medlem i förbundet ska verka för förbundets sammanhållning och utveckling och rätta sig efter föreskrifterna i dessa stadgar, och med stöd av dem fattade beslut. Medlem ska iaktta lojalitet mot styrelse och andra som utsetts att företräda förbundet”.

Jag undrar om det är bara jag och inte styrelsen som ska hålla levande §14 Mom2.? Är vi inte Sekoiter? Ska vi inte spela i samma lag?

Vilka står på tur härnäst?

Jag förstår att ni har en annan roll, men ni fortsätter att vara medlemmar i Seko precis som jag. Är det fel från oss medlemmar och förvänta sig lojalitet från er i stället för att ni tar parti till en arbetsgivare som skrattar åt facket?

Vad händer om tågvärdar från Seko Pendelklubben försvinner?

Har ni ställt er frågan vad händer om tågvärdar från Seko Pendelklubben försvinner? Vilken eller vilka andra kollegor och medlemmar i Seko som jobbar med samma befattning på andra järnvägsbolag står på sedan på tur?

Är det inte rätt att vi tar kampen tillsammans?

SEKO SVARAR DIREKT

Sekos förbundsstyrelse har samma uppfattning som dig och klubben om att tågvärdarna borde vara kvar.

Förbundet drog förra sommaren bland annat i gång en kampanj till stöd för att behålla tågvärdarna i samråd med klubben. Vidare har även klubben varit aktiva för att påverka såväl politiker som MTR för att få stopp på avvecklingen av tågvärdarna.

Tågvärdarna borde vara kvar.

Sekos förbundsstyrelse

Men nu har tyvärr politiken och företaget bestämt sig för att gå en annan väg, vilket är väldigt beklagligt.

Valet i höst kan eventuellt öppna en liten dörr i denna fråga. Om högern förlorar makten kan möjligen ett utrymme finnas för politiska förhandlingar som inte finns i dag.

Politiskt beslut att avveckla tågvärdar

Ni som medlemmar, klubben, Seko Stockholm och förbundet har på olika sätt försökt påverka detta i en annan riktning men vi lyckades inte hela vägen fram denna gång. Vi är de första att beklaga detta.

Politikerna tillsammans med MTR beslutade alltså att avveckla tågvärdarna trots våra gemensamma protester. Då hamnade vi i ett läge där nästa steg blev att förhandla med arbetsgivaren om hur denna avveckling ska hanteras.

Följer Sekos stadgar

Under förhandlingarnas gång uppmärksammades förbundsstyrelsen om att det fanns medlemmar i båda klubbarna på pendeln som skulle påverkas av detta.

Enligt våra stadgar är det inte möjligt för en klubb att genomföra en förhandling med en arbetsgivare där medlemmar i två olika klubbar berörs.

Med anledning av detta beslutade förbundsstyrelsen att en central ombudsman i stället ges mandatet att förhandla. Förbundsstyrelsen är skyldig att agera vid den här typen av signaler.

Bästa möjliga uppgörelsen

Som du vet genomfördes förhandlingen av en ombudsman och enligt vår uppfattning lyckades hen nå en uppgörelse som var den bästa möjliga utifrån de alternativ som fanns.

Över 300 medlemmar hade blivit arbetslösa om vi inte gjort något alls.

Sekos förbundsstyrelse

Alla medlemmar som ville fick behålla ett jobb och dessutom med samma anställningsvillkor som man hade.

Detta ska ställas mot att över 300 medlemmar hade blivit arbetslösa om vi inte gjort något alls. Vi kommer givetvis också att fortsätta bistå skyddsombuden i deras arbete för att motverka ensamarbete på tågen.

Demokratiskt fattade beslut

När det gäller demokratifrågan som du lyfter så är samtliga beslut fattade i demokratisk ordning.

Förbundsstyrelsen, som är vald av kongressen, har fattat beslutet utifrån de stadgar vi har, som också de är beslutade av Sekos högst beslutade organ, kongressen.

Det är svårt att göra det mer demokratiskt än så och våra stadgar är ju en facklig organisations grundlag, dessa ska följas även om man inte alltid gillar utfallet.

Valda företrädare tar beslut

Det har säkert någon gång fattats beslut av klubbstyrelsen som inte alla medlemmar tycker om, men det är så det fungerar i en representativ demokrati. Man väljer sina företrädare på årsmöten, representantskap eller kongresser.

Man ger helt enkelt dem ett förtroende att besluta om frågor som är viktiga.

Vi har försökt göra det bästa av situationen.

Sekos förbundsstyrelse

Vi vill ändå avslutningsvis uttrycka förståelse för upprördheten över att tågvärdarna försvinner.

Det är ett riktigt dåligt beslut av såväl politiken som arbetsgivaren och vi har nu försökt göra det bästa av den uppkomna situationen.

Sekos förbundsstyrelse