Det finns en risk att Arbetsmiljöverkets inspektörer utsätts för asbest när de gör arbetsplatsbesök. Det menar Thomas Ekström, inspektör och huvudskyddsombud för Seko på myndigheten. 

Han anser att arbetsgivaren inte har gjort tillräckliga undersökningar, riskbedömningar eller åtgärder för att garantera att inspektörerna inte utsätts. En begäran om arbetsmiljöåtgärder med stöd av arbetsmiljölagen har nu lämnats in. 

– Det är ett kraftfullt verktyg. Riskerna behöver åtgärdas och det snabbt, säger Thomas Ekström.

Skyddsombud kallas till möte

Pernilla Pehrson Niia är chef för region Väst och ansvarar för yrkeshygieniska frågor inom inspektionsavdelningen på Arbetsmiljöverket. Hon säger att myndigheten nyligen har svarat på anmälan. Dessutom berättar hon att även ett skyddsombud från en annan facklig organisation påtalade oro för asbest tidigare i våras.

– Därför har vi nu kallat samtliga huvudskyddsombud till ett möte. Då ska vi tillsammans börja undersöka vilka risker som kan finnas och hur stor sannolikheten i så fall är att våra medarbetare utsätts för dem. Därefter får vi se om, och i så fall vilka åtgärder som är nödvändiga.

De inspektörer som är väl insatta i asbest-frågan är pensionerade. Vi behöver höja kompetensen.

Thomas Ekström, inspektör på Arbetsmiljöverket

Innan 2014 var inspektörerna indelade i team per bransch. Men det året omorganiserade myndigheten och sedan dess besöker inspektörer vitt skilda arbetsplatser, vilket är en av anledningarna till en farligare arbetsmiljö, enligt Thomas Ekström.

– Jag har själv en bakgrund i byggbranschen och har gått en specialutbildning just om asbest. Men alla inspektörer är inte nördar som jag. Vi har goda skäl att anta att kollegor kan utsättas för asbest, säger Thomas Ekström.

Saknar kunskap om asbest

Han vill att samtliga inspektörer ska få gå den tvådagarskurs som han själv har gått om asbest. Tydliga, myndighetsgemensamma rutiner är också något han hoppas på.

– Majoriteten av de inspektörer som är väl insatta i asbest-frågan inom myndigheten är nu pensionerade. Vi behöver därför höja kompetensen.

Vad är asbest?

Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som till exempel cancer. Sedan 1993 är det förbjudet, men började användas 1922 och framåt. Det kan finnas i alltifrån fix och fog i kakel eller i rörisolering, till att ämnet har fungerat som brandskydd i stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar och soprum. Särskilt flitigt användes asbest mellan åren 1960 och 1979.

När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under lång tid eftersom fibrerna är lätta och tunna. Det är farligt att andas in asbestfibrer eftersom fibrerna kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel cancer. Den vanligaste cancerformen är mesoteliom, som är en mycket allvarlig tumörform. Varje år dör ett hundratal personer i Sverige på grund av mesoteliom.

Om en provtagning visar att ett material innehåller asbest och det finns risk för exponering för asbesthaltigt damm vid arbetet, måste man få tillstånd från Arbetsmiljöverket för att få hantera det. Det krävs också speciella skyddsåtgärder, skyddsutrustning och utbildning.

Källa: Arbetsmiljöverket

Vad är en 6:6a–anmälan?

En så kallad 6:6a kan enbart göras av ett skyddsombud. Den innehåller någon form av krav på åtgärd med stöd av arbetsmiljölagen, kapitel 6, § 6 (därav namnet).

När arbetsgivaren har bekräftat att framställan har kommit fram ska arbetsgivaren lämna besked om vilka åtgärder som kommer att genomföras. Det ska ske ”utan dröjsmål”, vilket rimligen är inom 14 dagar. Därefter ska arbetsgivaren vidta åtgärder. Om det inte sker, eller om åtgärderna inte räcker, kontaktar skyddsombudet Arbetsmiljöverket.

Källa: arbetsmiljohandbok.se