Det framgår av regeringens rapport till riksdagen om EU-kommissionens förslag till grönbok om den europeiska energipolitiken som presenterades i mars.
Samtidigt betonar regeringen att medlemsstaterna måste få behålla sitt nationella självbestämmande över nationella resurser och vilka energislag man vill använda.
Och även om regeringen är positiv till inriktningen är den oroad över risken för ytterligare administration på EU-nivå och vill inte skapa fler gemensamma funktioner på området. Ansvaret för att planera och finansiera infrastrukturen måste stanna på nationell nivå.
EU-kommissionens förslag till grönbok om den europeiska energipolitiken är ett övergripande dokument, som i det här skedet inte innehåller några konkreta förslag. Istället prioriteras sex områden inom energipolitiken.
• Att fullborda den inre energi marknaden. Bland annat genom att skapa ett europeiskt elnät och uppmuntra till investeringar för att öka elproduktionen.
• Att öka försörjningstryggheten och solidariteten på den inre energimarknaden. En fråga som har aktualiserats genom flera energipolitiska kriser i omvärlden det senaste året.
• Att uppmuntra till en mer hållbar, effektiv och blandad energimix i medlemsländerna. Ett medel är att regelbundet ta fram en strategisk energiöversyn för EU, där man jämför de olika energislagens för- och nackdelar.
• Att motverka klimatförändringarna. Bland annat vill EU-kommissionen ta fram en handlingsplan för hur man ska nå målet att effektivisera sin elanvändning med 20 procent fram till år 2020. Ökad användning av förnyelsebara energikällor, liksom koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid under jord är några vägar som EU-kommissionen lyfter fram.
• Att uppmuntra innovationer på energiområdet. Ny teknik och forskning i branscher med hög energiförbrukning ska prioriteras.
• Att skapa en sammanhållen extern energipolitik, så att EU talar med en röst när man diskuterar energipolitik och klimatförändringar på det globala planet.
Förslaget är nu ute på remiss fram till den 16 juni. EU-kommissionen planerar att lägga fram ett nytt och utökat förslag till grönbok för energipolitiken till vårtoppmötet nästa år.
Men under tiden väntas EU-kommissionen bland annat presentera en handlingsplan för energieffektivisering.