–Den statliga sektorn skiljer sig från den privata på flera punkter, och vi är rädda att utredningen inte känner till hur det ser ut. Om man förändrar Las utifrån privat sektor kan det slå hårt mot statligt anställda, säger Sekos ombudsman Helen Thornberg.

Utökade undantag i las

Facken har i en skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet begärt att få ha en representant i Las-utredningen referensgrupp, men inte fått något gehör för det. Arbetsgivarverket har en representant finns med, men ingen från den fackliga sidan.

Las-utredningen har i uppdrag att lägga förslag om tydligt utökade undantag från turordningsreglerna, ökad flexibilitet för mindre företag och att lägga större tonvikt vid kompetensutveckling.

Inom staten är det redan så att kompetens går före anställningstid vid arbetsbrist, enligt Helen Thornberg. En förändring av Las när det gäller turordningen måste ta hänsyn till det, menar hon.  

En annan skillnad mellan staten och den privata sektorn är att staten har fler möjligheter att anställa på visstid. Det regleras i förordningar som regeringen utfärdar och som de fackliga organisationerna inte kan påverka.

Flera osäkra jobb i staten

Viktigast är anställningsförordningen som ger statliga arbetsgivare möjlighet att anställa för kortvariga perioder, utöver de möjligheter som finns i lagen om anställningsskydd. I Las regleras vikariat och allmän visstid.

–En stor nackdel för den som är anställd enligt anställningsförordningen är att anställningstiden inte får räknas in i den tidsram som gäller för att få fast jobb enligt Las. Enligt lagen om anställningsskydd har den enskilde rätt till fast jobb efter att ha arbetat två år inom en femårsperiod. Myndigheter kan komma runt detta genom att varva olika anställningsformer, säger Helen Thornberg.

Seko har gjort försök att förhandla om detta, utan framgång.

­–Vi har också lyft frågan med flera departement, men det finns inget intresse av att förändra reglerna. Oavsett regering.

”Svårt få fram statistik”

Om Las-utredningen kommer fram till att ökad flexibilitet är detsamma som fler lösa anställningar blir de statligt anställda än mer utsatta, menar Seko.

Facken vet inte hur många som är anställda enligt anställningsförordningen.

–Det är svårt att få fram statistik, så vi vet inte hur mycket möjligheten utnyttjas, säger Helen Thornberg. Vissa myndigheter använder den, andra inte.

Las-utredningen ska särskilt se över flexibiliteten för företag med 50 eller färre anställda. En fjärdedel av myndigheterna berörs. Statligt anställda har inte heller företrädesrätt till återanställning. Och från 2014 gäller inte omplaceringsmöjligheter inom hela statsförvaltningen.

Utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” tillsattes i slutet av april och ska bland annat ta fram förslag på tydligt utökade undantag från turordningsreglerna, lägga förslag om ökad flexibilitet för företag med högst 50 anställda och lägga större tonvikt vid kompetens.

En utgångspunkt för utredningen är januariavtalet mellan socialdemokraterna, miljöpartiet, liberalerna och centern.

Las-utredningen ska presentera sina förslag senast sista maj 2020.