Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är positiva till att återförstatliga järnvägsunderhållet men inte så som föreslås i utredningen. Vi vill istället att Trafikverket, eller snarare ett nytt Banverk får i egen regi att utföra underhåll på järnvägen. Vi menar att det måste vara en större andel än vad som utredningen föreslår för att det ska vara effektivt, samt att vi önskar mer sammanhängande stråk. Vi menar att Infranord AB med sin verksamhet går upp i Trafikverket eller ett nytt Banverk och därefter avvecklas Infranord. Genom detta återskapas karriärvägar inom verket och kompetensen hålls lättare kvar. Det ger då bättre koll på anläggningen och underlättar i processen att ta fram mer träffsäkra anbudsunderlag. Samtidigt ska kvarvarande kontrakt kvarstå för upphandling. Genom detta kan man jämföra statligt och privat verksamhet, ha koll på att inte kostnader skenar omotiverat och de kan ta lärdom av varandras goda exempel. Dessutom bedömer vi att så som Trafikverket ser ut i dag är de helt enkelt inte rustade att ta över all verksamhet.

Liberalerna 

Enligt Liberalernas uppfattning bör järnvägsunderhållet även fortsättningsvis upphandlas i konkurrens. Trafikverket ska inte ta över järnvägsunderhållet i egen regi då det kommer att leda till ökade kostnader och stänga dörren för nya och innovativa lösningar.

Vi vill påminna om att vi lever i en modern och global tid med många och stora aktörer inom järnvägssektorn. Mot den bakgrunden anser vi att regeringens agerande i frågan är olycklig. I sammanhanget vill vi framhålla att Trafikverket måste ha rätt kompetens och kunskap för att säkerställa affärsmässighet och produktivitet, samt kunna agera som en effektiv upphandlare av underhållstjänster som också bidrar till att utveckla marknaden för järnvägsunderhåll. Vi anser därutöver att Trafikverket bör ha ansvar för besiktning av järnvägsinfrastrukturens skick och behov av underhåll.

Miljöpartiet 

Vi är positiva till att en större del av underhållet kommer i statlig regi. Det driftsnära underhållet, inklusive felavhjälpning och förebyggande underhåll, vill vi ska ske i Trafikverkets egen regi. Reinvesteringar bör även fortsättningsvis utföras av upphandlade entreprenörer. 

Moderaterna 

Att järnvägens underhåll och investeringar upphandlas har inneburit att våra skattemedel kunnat användas effektivare. Enligt en rapport från VTI har konkurrensutsättningen genom upphandling av järnvägsunderhåll sänkt underhållskostnader med cirka 12 procent. Detta med bibehållen kvalitet. Det är i ljuset av detta som regeringens politik som innebär återförstatligande blir obegriplig. Vi lever i en modern och global tid med många och stora aktörer inom järnvägssektorn. Att backa tillbaka till ett gammalt monopolliknande system kommer att generera ökade kostnader samt effektivt stänga dörren för nya och innovativa lösningar. Trafikverkets ansvar för besiktningen av skicket och underhållsbehoven på hela järnvägen ska dock ligga kvar. Flera utvärderingar, bland annat Gunnar Alexanderssons i sitt slutbetänkande SOU 2015:110 ”En annan tågordning – bortom järnvägsknuten”, pekar på Trafikverkets otillräcklighet avseende såväl upphandlingar som att bedöma järnvägen ur ett övergripande perspektiv. Detta behöver därmed förändras genom att öppnas upp, moderniseras och förbättras.

Kristdemokraterna 

Vi har röstat nej till detta förslag då vi anser att det är bra att man upphandlar både underhåll och nya anläggningar. 

Vi anser dock att Trafikverket måste ta till sig av den kritik som har framkommit i flera revisionsrapporter och förbättra sin förmåga att genomföra bra upphandlingar.

Centerpartiet 

Partiet har inte besvarat Sekotidningens enkät, men har tidigare sagt nej till att staten eller Trafikverket ska ta över järnvägsunderhållet. 

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna är det parti som har drivit förslaget att järnvägsunderhållet ska återförstatligas. Under mandatperioden 2018-2022 har partiet med infrastrukturminister Tomas Eneroth i spetsen lagt fram ett förslag som går ut på att Trafikverket tar över 8 av 34 baskontrakt för underhåll, därutöver tre teknikkontrakt och ett nationellt kontrakt.

Vänsterpartiet 

Partiet har inte besvarat Sekotidningens enkät, men har tidigare sagt ja till att Trafikverket ska ta över järnvägsunderhållet.