Redan våren 2004 gav riksdagen regeringen i uppdrag att utreda frågan om ett svenskt tonnageskattesystem. I slutet av februari förra året lämnade den så kallade tonnageskatteutredningen sitt betänkande till regeringen.
Utredningen föreslog att Sverige skulle införa tonnageskatt, som redan finns i många andra EU-länder. Det innebär att skatten bestäms schablonmässigt utifrån fartygets storlek och djupgående istället för på de inkomster fartyget drar in. Syftet är att ge europeiska rederier bättre möjligheter att konkurrera med de rederier som seglar under bekvämlighetsflagg.
Riksdagen menar nu att regeringen arbetar för långsamt med frågan. Därför antogs ett uttalande om att regeringen ska skynda på arbetet.