I maj 2003 skrev lokförarnas skyddsombud till Arbetsmiljöverket om oron över att de så kallade Reginatågen allt oftare kördes utan bemanning i vagnarna. I december samma år kom ett besked från Arbetsmiljöverket: lokförarna skulle inte köra ensamma och det skulle dessutom finns en ombordanställd i varje sektion i tåget, eftersom man inte kan gå mellan de olika sektionerna.
Efter att SJ överklagat beslutet hamnade frågan till sist på regeringens bord. Och där har man i dag fattat det definitiva beslutet.
Regeringen har slagit fast att det ska finnas en ombordanställd i tåget utöver föraren och denne ska kunna ha kontakt med föraren om något oförutsett inträffar.