I dag finns ingen sammanhållen lag som behandlar integritetsskydd för arbetstagare. Vad som finns är ett antal regler, föreskrifter och avtal.
   Utredaren, Cathrine Lilja Hansson ordförande i Arbetsdomstolen, föreslår därför att en ny lag stiftas, lagen om integritetsskydd i arbetslivet.
   Bland annat föreslås ett förbud för arbetsgivare att kräva utdrag ur brottsregistret, något som har blivit allt mer vanligt på senare tid. Förbudet gäller inte för sådana kontroller som redan är reglerade i lag, till exempel av de som anställs inom barnomsorgen.
   Vidare föreslås ett förbud mot att begära utdrag från försäkringskassan för att kontrollera hur mycket den arbetssökande varit sjukskriven.
   I lagförslaget finns också krav på begränsningar för arbetsgivaren att begära medicinska kontroller och drogtester. Det ska bara få ske om det är berättigat av till exempel säkerhetsskäl eller vid rehabilitering.
   När det gäller övervakning och loggning av de anställda anser utredaren att den befintliga personuppgiftslagen, PUL, ger ett ganska bra skydd för de anställdas integritet, men att lagen måste vässas något. Bland annat ska det inte längre räcka med samtycke från den anställda för att övervakning och kontroll ska vara tillåtet. Detta eftersom den anställda alltid är i beroendeställning gentemot arbetsgivaren.
   Utredningen föreslår också att arbetsgivaren ska bli skyldig att förhandla med facket inför beslut om övervakning eller kontroll av de anställda.
   Enligt förslaget ska den nya lagen börja gälla 1 juli 2010.

Läs mer om övervakning på jobbet