Banverket har fått samordningsansvaret för utredningen, som ska redogöra för standarden på infrastrukturen mellan de bägge länderna samt pågående och planerade objekt på väg, järnväg och till sjöss.
Utredningen ska också analysera vilka större eventuellt kommande infrastrukturprojekt som skulle kunna bidra till regionens tillväxt.
Kartläggningen ska ske i samråd med Sveriges geologiska undersökning (SGU) och länsstyrelsen i Norrbottens län.
Banverket ska också samordna den svenska utredningen med finska myndigheter som fått ett motsvarande uppdrag av det finska Kommunikationsministeriet.
Senast den 1 maj 2009 ska kartläggningen vara klar.