– Enkäten ger nog en ganska bra bild av hur det ser ut ute på de olika polismyndigheterna. De allra flesta har det ganska bra, enkäten ger en ganska positiv bild av hur det är att jobba inom Polisen, säger ombudsman Jens Saverstam på Seko.
SCB konstaterar att det är relativt stora skillnader på svaren mellan de olika polismyndigheterna. Särskilt gäller det för områdena ersättning, förtroende för ledningen och den fysiska arbetsmiljön.
Frågorna om ersättning har för övrigt fått de klart lägsta betygen i hela undersökningen: i genomsnitt 3,8 av 10. Näst lägst betyg har frågorna om påverkan/samverkan fått. De anställda är också kritiska till att det är svårt att få tag på information.
Bäst betyg fick området arbetstakt/krav. Området egenkontroll har också fått höga betyg.
Men det finns problemområden, som Dalarna, Blekinge och Gävleborg.
– Det är viktigt att ta tag i problemen lokalt. Vi ska påbörja ett arbete på de platser där det finns ett missnöje med arbetsmiljö och arbetsorganisation på en gång.
Enkäten visar också att hot och våld är vanligt på arbetsplatserna. Var tredje anställd var utsatt för hot och våld de senaste 12 månaderna.
– Hot och våld förekommer i stor utsträckning, inte bara bland poliserna utan även för de civilanställda, säger Jens Saverstam.
Sekos förtroendevalda inom Polisen träffas nästa vecka. Då kommer man att diskutera rapporten.
Totalt svarade 16.725 personer, vilket motsvarar 74 procent av alla anställda. Polisens resultat ligger nära medelvärdet av alla de medarbetarundersökningar som SCB genomfört 2004 och 2005.