Uppräkningen omfattar livränta både från arbetsskadeförsäkringen och det statliga personskadeskyddet.
Omräkningen görs utifrån Konsumentprisindex och Inkomstindex och livränteindexet blir 1,0314 för år 2008 – det vill säga livräntorna får en höjning på 3,14 procent.