I Niedersachsen finns en lag som säger att företag man anlitar vid upphandling måste betala de löner som gäller lokalt. I det här fallet lämnade det tyska bolaget Objekt und Bauregie garantierna när de fick i uppdrag att bygga ett fängelse. Däremot visade det sig att deras polska underentreprenörer endast betalade drygt 45 procent av de minimilöner som gäller lokalt. Av det skälet dömde delstatsregeringen Objekt und Bauregie till böter.
Slutligen hamnade ärendet hos EG-domstolen, som fortsätter den inslagna linjen från Laval-och Viking Linemålen. De hävdar att lagstiftningen i Niedersachsen strider mot EUs direktiv. Kraven på högre löner kan nämligen bli ett hinder för gästande företag.
Enligt EG-domstolen är inte delstatsregeringens krav på minimilöner motiverat för att skydda arbetstagarna. Domstolen hänvisar också till att det aktuella avtalet inte gjorts allmängiltigt genom lag, som är det normala i Tyskland.
Sverige har inte samma system för att fastställa löner och enligt Wanja Lundby-Wedin är domen därmed inte giltig i Sverige.
– Den hindrar inte svenska fack att kräva kollektivavtal om löner med utländska företag, säger LO-ordföranden som är mycket kritisk mot EG-domstolens ställningstagande.