Det innebär att Banverket kommer att sats på redan påbörjade projekt som exempelvis Citytunneln i Malmö, tunneln genom Hallandsåsen, dubbelspår Göteborg-Trollhättan och Botniabanan.
Däremot kommer ombyggnaden Floda-Aspen, Ostlänken med nytt dubbelspår och ombyggnad i Norrköping, samt dubbelspår Ängelholm-Maria och Varberg att senareläggas.
I Göteborgsområdet kan kapacitetsökningen Floda-Aspen komma att drabbas liksom nya anslutningar till Citytunnel i Malmö.
När det gäller godsstråket genom Bergslagen så kan dubbelspåret Hallsberg-Degerön komma att senareläggas liksom kapacitetsåtgärderna på sträckan Avesta-Fagersta.