De slutsatserna drar Peter Andersson, filosofie doktor vid Linköpings universitet efter att på Konkurrensverkets uppdrag ha undersökt avregleringen som genomfördes för cirka tio år sedan.
Enligt utredaren är det framför allt avregleringen av postmarknaden som varit gynnsam. Till de positiva effekterna hör att priserna på olika delprodukter förändrats så att inkomsterna täcker kostnaderna.
I klartext betyder det att brevportot för privatpersoner har ökat mer än konsumentprisindex medan det relativt sett blivit billigare för företagen.
Beträffande bolagiseringen av Posten och bildandet av Posten AB så har det inte inneburit något positivt, konstaterar utredaren.
När det gäller Svensk Kassaservice så menar Peter Andersson att bolaget redan tidigare borde ha avskilts av från Posten AB. Verksamheten är olönsam och har därför blivit en ”kvarnsten för Posten”, skriver utredaren. Enligt Peter Andersson borde Svensk Kassaservice avskiljas så snabbt som möjligt då det annars finns risk för att Posten AB tvingas täcka förluster med överskott från brevrörelsen.