Olyckan

Det är den 14 juni 2017. Vädret är bra, solsken och 16 grader varmt med en svag vind.

Ett arbetslag på tre personer, en arbetsledare och två arbetare, röjer sly och buskar utmed Malmbanan mellan Kiruna och Narvik. De förbereder för ett viltstängsel som ska sättas upp längs järnvägen.

På eftermiddagen ger sig arbetsledaren iväg för att kontrollera ett stängsel på en annan plats. Kvar är de två arbetarna. En av dem går för att fylla på sin vattenflaska i en bäck som ligger en kilometer från arbetsplatsen.

Hans kollega ser honom komma gående på spåret en halvtimme senare. Då hör kollegan plötsligt ett tåg närma sig. Han börjar skrika och vifta med armarna – utan att få någon reaktion tillbaka.

Lokföraren på SJ:s persontåg på väg mot Narvik ser något som rör sig på spåret, och tror först att det är en ren. Men föraren inser snabbt att det är en person och tutar upprepade gånger och slår på snabbromsen – även här utan reaktion från mannen på spåret.

Tågets hastighet är omkring 70–80 kilometer i timmen när påkörningen inträffar. Tåget stannar med sista vagnen ungefär 150 meter från olycksplatsen.

Den påkörde mannen avlider förmodligen omedelbart då han slår huvudet i ett kontaktledningsfundament.

Bakgrund

Trafikverket vill sätta upp 1 800 meter viltstängsel utmed Malmbanan. Uppdraget går till VR track som har underhållskontraktet. VR track vänder sig då till Heab stängsel, som tidigare utfört liknande arbeten åt VR track.

Heab tar i sin tur in Luleå väg & mark invest för att utföra inledande röjningsarbete. Men det bolaget har inga egna anställda utan hyr in två personer från Nordisk bygg o mekteknik som ska utföra själva jobbet. Den ena har en tvåveckors projektanställning, den andra, han som gick för att hämta vatten, var provanställd.

Utredningen

I olycksutredningen konstateras att den direkta orsaken till olyckan var att mannen gick på spåret, trots att arbetsledaren instruerat att det inte var tillåtet, samt att han varken uppmärksammade tåget eller arbetskamratens varningar.

Uppgifter i lokala medier säger att han bar hörlurar med musik, vilket kan vara förklaring till att han inget hörde. Men den uppgiften finns inte med i olycksutredningen, förutom att det i en notering kring beslutade åtgärder står: ”Använd ej hörlurar.”

Utredningen kommer även fram till att VR track på flera punkter brustit när det gäller rutiner kring underentreprenörer. Bland annat hade inget av de inblandade företagen bedömts enligt rutinen ”Leverentörsbedömning” och fanns därmed inte med som godkända leverantörer i leverantörsregistret.

Samtidigt konstaterar utredningen, som är utförd av VR track, att ingen av dessa brister påverkat olyckan.

 

Seko

– Det som retar mig är att om VR track och Heab hade följt reglerna i kollektivavtalet hade det kanske inte slutat med ett dödsfall, säger Lars Nilsson, ombudsman på Seko i Luleå.

Det han syftar på är att inget av bolagen förhandlade med Seko om att ta in underentreprenörer, något de är skyldiga att göra enligt väg- & banavtalet. Om det hade gjorts hade Seko sagt nej till att ta in Luleå väg & mark invest.

– Vi hade inte tillåtit att Heab tog in dem, eftersom de saknar kollektivavtal. Så det hade varit stopp där.

Utredning kring olyckan visar att riskbedömningar gjorts av såväl Heab som Luleå väg & mark invest och Nordisk bygg o mekteknik inför arbetet. Men de är inte tillräckliga enligt Lars Nilsson.

– Det är klart att man inte går en kilometer för att komma över spåret om man ska hämta vatten. Det hade man insett om man gjort en ordentlig riskbedömning på plats.

Trafikverket

Trafikverket svarar i mejl på Sekotidningens frågor kring olyckan.

Var låg arbetsmiljöansvaret i det här fallet?

– Enligt gällande lagstiftning är arbetsmiljö arbetsgivarens ansvar.

Varför utredde VR track, och inte Trafikverket, olyckan?

– Det var entreprenörens ansvar att göra en sådan utredning i detta fall. I entreprenörsavtal ingår ansvar för arbetsmiljö samt att upprätta en arbetsmiljöplan (som sedan Trafikverket ska kunna inspektera). Tra- kverket utreder arbetsmiljöhändelser i de fall där det är vår skyldighet, eller om händelsen är av sådan art att den kan tillföra ytterligare viktig/värdefull information. I fallet med olyckan på Malmbanan låg utredningsansvaret på entreprenören.

Senare pratar Sekotidningen med Åsa Markström, tillförordnad chef inköp och logistik på Trafikverket, om hur man hanterar och kontrollerar entreprenörskedjor med mera.

– Vi ställer kontraktuella villkor i våra upphandlingar. Det är krav på vad som måste ingå, och handlar om såväl lönenivåer som säkerhet och arbetsmiljö. Eftersom vi följer EU-lagstiftningen får vi inte ställa krav på kollektivavtal, bara på villkor i nivå med avtal.

Hur följer ni upp kraven?

– Det är ju svårare. Men vi gör en riskbedömning av projekten och där vi ser att det finns stora risker gör vi kontroller. I år är målet 100 revisioner av projekt, där vi följer upp våra krav genom hela entreprenörskedjan.

Trafikverket har precis genomfört en genomlysning av sin inköpsverksamhet. Resultatet är en handbok om upphandling som myndigheter och kommuner ska kunna använda.

I den identifieras ett antal risker vid upphandlingar. Bland annat entreprenörskedjor med fler än tre steg
och enklare typer av arbete, som inte kräver utbildning, pekas där ut som varningssignaler.

Det här projektet får ju träff på flera av riskerna. Har ni missat något?

– Just stängselprojekt är högriskprojekt. Då ska kontrollen vara noggrannare. Jag är inte helt insatt i just det här fallet, men jag tror att det planerades ungefär samtidigt som vi drog igång med revisionerna, så det kan ha hamnat utanför.

VR track

Trafikverket hänvisar i övrigt till trafiksäkerhetschefen på VR track, som utredde olyckan. Han hänvisar i sin tur till vd Lars Öhman, som är den som sköter mediakontakter.

– Det här är min andra vecka på jobbet, så jag har inte haft någon möjlighet att sätta mig in i detta, säger Lars Öhman.

Men trafiksäkerhetschefen hänvisar till dig?

– Det gör han rätt i, men jag kan som sagt inte svara på detta eftersom jag inte är insatt. Jag har inte läst utredningen och vet ingenting om själva händelsen. Jag lovar att sätta mig in i ärendet och då kan jag svara på dina frågor.

Heab stängsel

– Vi borde haft kontakt med Seko för det här specifika projektet, där har det brustit. Men jag var av den uppfattningen att vi hade en muntlig överenskommelse om att vi kunde använda Luleå väg & markinvest sedan några år tillbaka, säger Kjell Häggroth, Kirunachef för Heab stängsel.

Varför förhandlade ni inte om det, vilket avtalet säger att ni ska göra?

– När vi skrev avtal med Seko en gång i tiden hade vi en diskussion om Luleå väg & mark, och jag uppfattade det som sagt som att vi hade en muntlig överenskommelse om att det var ok.

Seko är även av uppfattningen att det inte gjordes någon korrekt riskbedömning.

– Det gjordes flera riskbedömningar och arbetet bedrevs 20–30 meter från spåret. De hade fått tydliga instruktioner om att inte gå i spåret och det fanns heller ingen anledning att göra det då man inte tjänade något på det.

Hur kontrollerar ni era underentreprenörer?

– Vi har två tre entreprenörer som vi jobbat med i många år. Vi kollar att de betalar skatter och avgifter och så. Och vi får bra återkoppling från dem. Det var ett företag som vi ratade för att de inte skötte sina åtaganden.

Luleå väg & mark invest

– Som jag sagt till andra reportrar så hänvisar jag alla frågor till Heab, säger vd Tord Larsson.

Så du har inget att säga om olyckan?

– Nej, du får ta det med Heab.

Nordisk bygg o mekteknik

Sekotidningen har inte lyckats få kontakt med företaget.

Rättsligt efterspel

Händelsen utreddes som ett arbetsmiljöbrott, något som är rutin vid allvarliga arbetsplatsolyckor, men förundersökningen har lagts ned.

– Vi kan inte misstänka att någon brutit mot arbetsmiljölagen och då kan vi inte lämna det till åtal. Kollektivavtalsbrott och liknande är inget vi kan titta på, utan bara om det begåtts brott mot arbetsmiljölagen, säger Christer B Jarlås, kammaråklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Däremot fortsätter Arbetsmiljöverkets utredning och den kan leda till att man senare lämnar in en åtalsanmälan, uppger Arbetsmiljöverkets juridiska enhet.