Hur tycker ni att utstationeringsdirektivet fungerar? Ska man ha ett huvudentreprenörsansvar och i så fall i hur många led?

Vänsterpartiet:

I sin nuvarande form så har utstationeringsdirektivet skapat stora problem. I Sverige ser vi idag att flera ljusskygga bolag inom framförallt byggnads- och transportsektorn. De konkurrerar med mycket lågavlönad utländsk arbetskraft som inte törs protestera mot eländiga villkor, eftersom dessa företag också bryter mot grundläggande arbetsrättsliga principer och vägrar sina anställda fackliga rättigheter. Det är bra att medlemsländerna måste kontrollera om det verkligen handlar om en utstationering. Det är även bra att länderna nu får rätt att införa ett huvudentreprenörsansvar i alla led. Det nya direktivet löser dock inte andra problem kopplade till Lavaldomen och Lex Laval. Facken kommer tex fortfarande inte kunna vidta stridsåtgärder för att garantera svenska kollektivavtal och likabehandling på arbetsmarknaden.Därför behövs en nationell lagstiftning som reglerar huvudentreprenörernas ansvar för att de underentreprenörer och bemanningsföretag de anlitar betalar ut avtalsenliga löner och betalar in skatter, försäkringar och arbetsgivaravgifter. 

Socialdemokraterna:

Vi vill ha ett huvudentrepenörsansvar som täcker samtliga led. Vi vill också utvidga omfattningsområdet.

Miljöpartiet:

I översynen av utstationeringsdirektivet som parlamentet och rådet nyligen enades om är vi positiva till att det blir ett huvudentreprenörsansvar i byggbranschen. Vi vill att det ska finnas ett ansvar i hela kedjan. Vi anser inte att till Sverige utstationerade arbetstagare, särskilt när flera underentreprenörer bildar entreprenadkedjor, alltid erhåller intjänade löner m.m idag. Vi står fortsatt bakom det tillkännagivande i Riksdagen (2011/12:AU9, rskr. 2011/12:176) som gav Regeringen i uppdrag att säkerställa ändamålsenliga regler för uppdragsgivares/huvudentreprenörs ansvar i utstationeringssituationer i alla led.

Folkpartiet:

Det är viktigt att utstationerade i Sverige har rätt till de grundläggande villkor som följer av svenska lagar och kollektivavtal. Fackliga organisationer ska också kunna vidta stridsåtgärder mot företag som följer dessa. Men om företaget kan visa upp ett likvärdigt eller bättre avtal i sitt ursprungsland är det inte rimligt att stridsåtgärder vidtas endast för att avtalet inte är svenskt. Det nu aktuella tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet påverkar inte dessa grundläggande spelregler. EU-parlamentet och ministerrådet beslutade i februari att företag som använder utländsk arbetskraft via en utländsk underentreprenör måste se till att regler om bland annat säkerhet och kollektivavtal följs. Vi i Folkpartiet har varit skeptiska till en sådan lagstiftning då det är svårt att lägga ett sådant ansvar på företag som köper tjänster från andra. Inte minst skapas det en gränsdragningsproblematik för när ansvar ska kunna utkrävas och när så inte är fallet. Samtidigt måste det finnas någon typ var regelverk som hindrar företag som systematiskt friköper sig från ansvar genom att lägga ut arbeten på andra.

Centerpartiet:

Huvudentreprenörsavtalet är en fråga för arbetsmarknadens parter att föra en diskussion om och inget vi verkar för ska genomföras genom lagstiftning.

Moderaterna:

I överenskommelsen om genomförandedirektivet finns en skyldighet för medlemsstaterna att införa ett huvudentreprenörsansvar i byggsektorn med. Vi är inte övertygade om att detta är det bästa sättet att komma åt eventuellt fusk i byggsektorn men har likväl ställt oss bakom förslaget. Överenskommelsen säger också att entreprenörsamsvaret kan ersättas av andra lika effektiva åtgärder vilket är bra för länder som Sverige där minimilön inte tillämpas.

Kristdemokraterna:

Ett huvudentreprenörsansvar där arbetsgivaren ska ta ansvar för hela sin leverantörskedja gör arbetsgivarrollen otydlig. Småföretag skulle behöva vänta på sin betalning för att deras beställare till fullo ska ha alla uppgifter av sin leverantörskedja. En väldigt belastande rapportering som både blir krånglig och dyr.

Piratpartiet:

Piratpartiet är fokuserat på att försvara det fria och öppna internet, för ett fritt och öppet samhälle. Det demokratiska samhället är på längre sikt en förutsättning för alla andra frågor, inklusive de arbetsrättsliga. Men vi har inte tagit ställning som parti i de flesta dagsaktuella arbetsrättsliga frågor, så därför röstar vi i EU-parlamentet med den grupp vi tillhör (den Gröna).